Bolagsstyrning

Bergs principer och struktur för bolagsstyrning ska säkerställa att koncernen sköts på ett för aktieägarna så effektivt och värdeskapande sätt som möjligt. Bolagsstyrningen är ett verktyg för att upprätthålla ordning och systematik för styrelse och ledning. En tydlig struktur och klara regler och processer underlättar besluts­ fattande och annan styrning av verksamheten samtidigt som den ger förutsättningar att säkra och kontrollera att Bergs följer interna och externa regelverk.

Bergs Timber AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556052-2798, vars B-aktier är noterade på Nasdaq OMX i Stockholm, Small Cap. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län.

Styrdokument

Bolagsstyrningen utgår från externa styrinstrument som bland andra svensk aktiebolagslag, svensk årsredovisningslag, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning. Interna styrinstrument är bland andra bolagsordning, styrelsens respektive verkställande direktörens arbetsordningar, instruktioner, policies och riktlinjer.