Bolagsstyrning

Bergs Timber är ett svenskt publikt bolag med säte i Hultsfreds kommun och noterat i segmentet Small Cap på Nasdaq Stockholm ("Börsen"). Till grund för bolags­styrningen inom Bergs Timber ligger den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, börsens regelverk och svensk kod för bolagsstyrning.

Bergs Timbers principer och struktur för bolagsstyrning ska säkerställa att koncernen sköts på ett för aktieägarna så effektivt och värdeskapande sätt som möjligt. Bolagsstyrningen är ett verktyg för att upprätthålla ordning och systematik för styrelse och ledning. En tydlig struktur och klara regler och processer underlättar beslutsfattande och annan styrning av verksamheten samtidigt som den ger förutsättningar att säkra och kontrollera att Bergs Timber följer interna och externa regelverk.

Bergs Timber AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556052-2798, vars B-aktier är noterade på Nasdaq OMX i Stockholm, Small Cap. Bolaget har sitt säte i Hultsfreds kommun i Kalmar län.

Styrdokument 

Bolagsstyrningen utgår från externa styrinstrument som bland andra Svensk aktiebolagslag, Svensk årsredovisningslag, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning. Interna styrinstrument är bland andra bolagsordning, styrelsens respektive verkställande direktörens arbetsordningar, instruktioner, policies och riktlinjer.