Extrastämmor

Extra bolagsstämma 2023-12-27

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
  8. Beslut om fastställande av arvode till styrelsen
  9. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
  10. Avslutande av stämman

Extra bolagsstämma 2018-05-14

1. Kallelse till extra bolagsstämma
2. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
3. Revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
4. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen
5. Fairness opinion
6. Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen
7. Valberedningens motiverade yttrande
8. Anmälan och fullmakt
9. Protokoll 2018-05-14

Extra årsstämma 2017-06-29

1. Kallelse till extra bolagsstämma
2. Anmälnings- och fullmaktsblankett​
3. Rapport från särskild granskning