Valberedning

På årsstämman tar aktieägarna i Bergs Timber beslut om hur förberedelse för val av styrelse och revisorer ska gå till. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, samt val och arvodering av revisorer. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

På årsstämman den 4 maj 2023 beslutades att Bergs Timbers valberedning ska utgöras av följande ledamöter. Årsstämman beslutade att om någon i valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot.

Ledamöter


 
 

Bertil Lönnäs
Ordförande

Styrelseuppdrag:
Ordförande i Cellwood Machinery AB

Aktieinnehav i Bergs Timber AB:
21 700 aktier

 

Michael Bertorp
Ledamot

Utbildning: Jur. Kand. från Lunds universitet. Ledamot sedan 2017, styrelseordförande sedan maj 2018.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Eken Financing Value Added Forestry AB. Ledamot i Stadshypotek AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber AB:
14 000 aktier

 

Gisli Jon Magnusson
Ledamot
VD i Norvik hf

Styrelseuppdrag: Ledamot i styrelsen för ett flertal dotterbolag inom Norvik hf koncernen.

Aktieinnehav i Bergs Timber AB: 2 390 aktier inklusive innehav av närstående.

Kontakta valberedningen

Telefon: 0703-33 72 37
E-post: bertil.lonnas@cellwood.se