Valberedning

På årsstämman tar aktieägarna i Bergs Timber beslut om hur förberedelse för val av styrelse och revisorer ska gå till. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, samt val och arvodering av revisorer. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

På årsstämman den 8 maj 2019 beslutades att Bergs Timbers valberedning ska utgöras av följande ledamöter. Beslut fattades också att om någon ledamot av valberedningen avgår i förtid skall styrelsens ordförande tillsammans med bolagets huvudägare utse ersättare.

Ledamöter


 
 

Bertil Lönnäs
Ordförande

Styrelseuppdrag:
Ordförande i Cellwood Machinery AB

Aktieinnehav i Bergs Timber AB:
217 000 aktier

 

Michael Bertorp
Ledamot

Utbildning: Jur. Kand. från Lunds universitet. Ledamot sedan 2017, styrelseordförande sedan maj 2018.

Övriga styrelseuppdrag:
Stadshypotek AB, Xact Kapitalförvaltning AB, Idevall & Partners Fonder AB samt Maderna Corporate Services AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber AB:
50 000 aktier

 

Brynja Halldórsdóttir
Ledamot
CFO, Norvik Group

Styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav i Bergs Timber AB: -

Kontakta valberedningen

Telefon: 0703-33 72 37
E-post: bertil.lonnas@cellwood.se