Andra läste också...

Intressentanalys

Bergs verksamhet påverkar omvärlden. Det kan vara andra företag, medarbetare, samhället i stort och miljöintressen. Våra primära intressenter är kunder, konsumenter, medarbetare, aktieägare, leverantörer och närsamhälle. Dessa grupper är en direkt förutsättning för vår långsiktiga lönsamhet. Därutöver finns ett antal andra intressenter.

Läs mer  

Bergs arbete med hållbarhet

Bergs hållbarhetsarbete utgår ifrån Agenda 2030 med de 17 övergripande hållbarhetsmål som Förenta Nationerna lagt fast. Dessa mål integrerar sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner, vilka utgör grunden för hållbar utveckling. Utifrån detta har en Hållbarhetsstrategi antagits, anpassad till företagets verksamhet.

Läs mer  

Viktiga händelser

Läs mer