Ägare

Ägarstruktur enligt aktiebok per 2020-12-31 (10 största ägarna)  Antal aktier och röster Andel kapital och röster i %
Norvik hf 220 420 843 63,6
P-A Bendt, med bolag 16 257 646 4,7
Peter Thormalm via kapitalförsäkring 13 011 115 3,8
Niklas Sjöfors m bolag 12 383 980 3,6
Åke Bergh med maka 11 860 780 3,4
Fogelfors Bruk AB 5 940 594 1,7
Futur Pension Försäkrings AB 4 950 000 1,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 889 009 1,4
Swedbank Försäkring AB 3 793 159 1,1
Souverain Securities AB 2 500 000 0,7
Övriga 50 721 157 14,6
Summa 346 728 283 100,0