Aktiedata

Aktiedata   2019 17-18 16-17 15-16 14-15
Antal aktier vid räkenskapsårets slut st. 346 728 283 340 787 689 170 787 689 159 787 689 113 449 259
Resultat per aktie efter skatt 1) kr 0,13 0,75 0,15 -0,03 -0,26
Resultat per aktie efter skatt och full utspädning 1) kr 0,13 0,75 0,15 -0,03 -0,26
Eget kapital per aktie kr 3,18 3,09 2,33 2,17 2,34
Avkastning på sysselsatt kapital % 4,4 15,4 7,3 -1,20 -11,2
Utdelning per aktie (förslag 2019) kr 0,04 0,10 0,05 0 0
Utdelningens andel av vinsten % 30,77 18,10 33,33 - -
Utdelningens andel av eget kapital % 1,26 3,24 2,15 - -
Börskurs 31 december (augusti för åren före 2017/18) kr 2,55 2,97 2,62 2,01 2,54
Börskurs/eget kapital per aktie 1) % 80 96 112 93 108
Direktavkastning % 1,57 3,37 1,91 - -
P/E-tal ggr 20 4 17 neg neg
Antal omsatta aktier per år 2) tusental 27 977 58 515 26 255 19 686 27 335
Börsvärde per bokslutsdatum Mnkr 884 1 012 447 321 288
Antal aktieägare per 31 bokslutsdatum st 5 041 4 951 3 376 3 134 3 252

 

1) Resultat per aktie har omräknats med anledning av nyemitterade aktier.
2) Antal omsatta aktier avser aktier som handlats över Stockholmsbörsen senaste 12 mån.