Definitioner

Användning av icke-International Financial Reporting Standards (IFRS) resultatmått

 
Icke IFRS-resultatmått   Beskrivning   Orsak till användning av mått
Avkastning på sysselsatt kapital   Resultat efter finansiella poster med tillägg av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital   Det centrala måttet för att mäta avkastningen på allt det kapital som binds i verksamheten
Balansomslutning/Totala tillgångar   Värdet av samtliga tillgångar   Balansomslutningen används i nyckeltalet avkastning på totalt kapital
Direktavkastning   Föreslagen utdelning i procent av aktiekurs vid räkenskapsårets slut   Visar ur ett aktieägarperspektiv avkastningen på aktien vid bokslutsdagens aktiekurs 
EBITDA   Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.   Detta nyckeltal används för analys av värde-
skapande
EBITDA-marginal   EBITDA i förhållande till nettoomsättningen   Detta nyckeltal används för analys av värde-
skapande
Kassalikviditet   Omsättningstillgångar exklusive varulager i relation till kortfristiga skulder   Ett mått som visar företagets kortsiktiga förmåga 
att betala sina skulder
Kassaflöde per aktie   Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nuvarande antal aktier   Visar aktieägare kassaflödet per aktie
Nettovinstmarginal   Årets resultat i procent av årets nettoomsättning   Visar hur stor del av nettoomsättningen som kvarstår efter att alla kostnader förutom skatt dragits av
Nettoskuldsättningsgrad   Räntebärande skulder och avsättningar med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar i förhållande till eget kapital   Bidrar till att visa den finansiella risken och är ett finansiellt mål fastställt av styrelsen
P/E-tal   Aktiekursen vid räkenskapsårets slut dividerat med resultat per aktie efter skatt   Ett traditionellt mått för att visa relationen mellan aktiekurs och resultat per aktie
Resultat per aktie efter skatt och full utspädning   Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier med tillägg av det antal aktier som skulle emitterats som en effekt av pågående personaloptionsprogram   Måttet finns definierat i IFRS, men en något avvikande definition gör att nyckeltalet redovisas som ett icke IFRS-nyckeltal
Räntebärande nettoskuld   Räntebärande skulder och avsättningar med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar   Visar den totala räntebärande skulden vilken är viktig att följa över tid
Rörelsemarginal   Rörelseresultat i procent av nettoomsättning   Rörelsemarginal är en nyckelkomponent för att följa värdeskapande
Soliditet   Eget kapital i procent av balansomslutningen   Ett traditionellt mått för att visa finansiell risk, uttryckt som hur stor del av det totala bundna kapitalet som finansierats av aktieägarna
Sysselsatt kapital   Eget kapital med tillägg av räntebärande skulder och avsättningar   Sysselsatt kapital används i nyckeltalet avkastning på sysselsatt kapital
Utdelningens andel av eget kapital   Totalt utdelat belopp dividerat med eget kapital   Ett mått som visar hur stor del av det egna kapitalet som delas ut
Utdelningens andel av vinsten   Totalt utdelat belopp dividerat med årets resultat efter skatt   Ett mått som visar hur stor andel av årets resultat som delas ut

 

Använda International Financial Reporting Standards (IFRS) resultatmått

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   Kassaflöde från den dagliga verksamheten   IFRS, IAS 7
Resultat per aktie efter skatt   Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier   IFRS, IAS 33