Finansiella mål

Koncernens finansiella mål är antagna av styrelsen 2018-04-17 och beskrivs enligt följande:

  • EBITDA-marginal >7 % över en Konjunkturcykel
  • Avkastning på sysselsatt kapital >10 % över en konjunkturcykel
  • Tillväxt 2 % organisk och 5–10 % inklusive förvärv över en Konjunkturcykel
  • Föreslagen utdelning normalt 25–40 % av nettovinsten
  • Nettoskuldsättningsgrad <1,0