Finansiella mål

De finansiella målen är:

  • Årlig tillväxt med 10 % under en konjunkturcykel

  • En EBITDA-marginal på 9 % under en konjunkturcykel

  • En finansiell nettoskuld understigande eget kapital

  • Utdelning normalt 25 – 40 % av årets resultat efter skatt