Finansiella nyckeltal

 Finansiella Nyckeltal   15-16  14-15  13-14  12-13  11-12
Avkastningsstruktur           
Avkastning på eget kapital % -1,2 -11,2 -4,1 -10,7 -18,5
Avkastning på sysselsatt kapital %  0,5 -6,8 -1,7 -4,4 -6,5
Resultatstruktur          
Rörelsemarginal % 0,3 -3,5 -1,1 -2,9 -4,2
Nettovinst marginal % -0,5 -4,3 -2,0 -4,7 -6,4
Resultat efter skatt per aktie kr 3* -0,03 -0,26 -0,09 -0,21 -0,34
Resultat per aktie efter skatt och full utspädning 3* -0,03 -0,26 -0,09 -0,21 -0,34
Utdelning per aktie (15-16 förslag) 2* 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd tkr 4 782 4 794 4 210 3 758 3 889
Likviditet och soliditet          
Kassalikviditet ggr 0.49 0,38 0,68 1,28 0,28
Nettoskuldsättningsgrad ggr 0.50 0,70 0,63 0,26 1,62
Soliditet % 52 47 52 56 32
Eget kapital per aktie kr 1*, 2* 2.17 2,34 2,62 2,73 6,99

 

1* Utspädningseffekten beaktas ej.

2* Nyckeltal per aktie har omräknats för året 11-12 med korrigeringsfaktorn 3,96 med anledning av nyemitterade aktier under 12-13, medan omräkning inte erfordrats med anledning av nyemitterade aktier under 14-15 och 15-16.

3* Nyckeltal per aktie har omräknats med anledning av nyemitterade aktier under 12-13 och 14-15. Definitioner av ekonomiska begrepp framgår av årsredovisningen 2015-2016.