Hållbarhet i Bergs

Bergs har antagit en hållbarhetsstrategi, som en integrerad del av företagets övergripande affärsstrategi. Planen avser att stärka affärsverksamheten utifrån ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling. Den har tagits fram i dialog med enheter (anställda, investerare och kunder) och inkluderar tidsangivna målsättningar (KPIer). Målsättningarna anges och rapporteras för koncernen som helhet och utgör ett riktmärke för arbetet på de olika affärsenheterna. Som ett led i styrning och samordning etableras hållbarhetsråd på varje affärsenhet i syfte att stärka hållbarhetsarbetet och utarbeta specifika prioriteringar per affärsenhet. Enheternas hållbarhetsarbete koordineras av koncernens hållbarhetschef. Hållbarhetsplanen syftar till att inkludera hållbarhetsprioriteringar i investeringar, stödja affärsenheter mot kontinuerliga förbättringar, utbilda och engagera medarbetare, samt följa och årligen rapportera måluppfyllelse. 

För en detaljerad beskrivning hänvisas till den formella hållbarhetsredovisningen som inkluderas i Årsredovisningen för 2021 och återfinns under Investerare.

Johan Eliasson

Miljö- och Hållbarhetschef

Tel: 010-199 84 86

Mobil: 070-612 15 88

johan.eliasson@bergstimber.com