Ett cirkulärt kretslopp

Det skogliga kretsloppet

Förädling i Bergskoncernen sker med råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Rätt förvaltad är det en råvara som aldrig kommer att ta slut. Ny skog planteras, förvaltas och används till produkter som har lång livslängd och bidrar till att skapa ett hållbart samhälle. Restprodukter återvinns eller används som bioenergi i både fast och flytande form. Efter förbränning lagras kol i atmosfären in i växande skogar igen. Koncernens hållbarhetsstrategi stödjer en cirkulär bioekonomi.