Bergskoncernen

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Lettland, Polen och England och omfattar fem specialicerade produktområden.

Not: Siffrorna avser andel av koncernens nettoomsättning det tredje kvartalet 2023.

 

Doors & Windows

Andel av omsättning: 23%
Dotterbolag: Performance Timber Products Group, Pinus, Timber Windows Sweden
Besök våra dotterbolag: Performance Timber Products GroupTimber Windows Sweden

Produktområdet omfattar marknadsföring, konstruktion, tillverkning och installation av högkvalitativa och måttbeställda fönster och dörrar. Marknaden består både av ägare till privatbostäder med höga krav på kvalitet och utseende samt av en kontraktsmarknad för större ombyggnadsprojekt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Tillverkning sker vid egna produktionsanläggningar i Storbritannien, Polen och Lettland.

 

 

Furniture & Components

Andel av omsättning: 20%
Dotterbolag: Hedlunda Holdings
Läs mer: Hedlunda

Produktområdet omfattar tillverkning av möbler och möbelkomponenter baserat på förnybar träråvara. Med höga krav på kvalitet, kapacitet och hållbarhet förädlas träråvara till möbler och komponenter som packas och distribueras till användare i ett stort antal länder. Tillverkning bedrivs vid två enheter. En i Sverige (Lycksele) och en i Polen (Skoczow).

 

 

Wood Solutions

Andel av omsättning: 21%
Dotterbolag: Bitus Latvia, Bitus UK, Bitus Sweden, Woodworks by Bergs
Besök våra bolag: Bitus Latvia, Bitus UK, Bitus Sweden, Woodworks by Bergs

Produktområdet omfattar ett brett utbud av förädlade träprodukter som används vid konstruktion, byggnation, renoveringar, hemförbättringar, offentliga och privata utemiljöer och möbelproduktion. De flesta produkter och tillämpningar inom Wood Solutions baseras på ett effektivt träskydd som impregnering, värmebehandling eller annan effektiv träskyddsbehandling som säkerställer skydd mot röta, brand och väsentligt förlänger produkternas livslängd med minimalt underhåll. Inom produktområdet ingår även konstruktion och tillverkning av småhus. Verksamheten bedrivs vid egna anläggningar i Sverige, Lettland och Storbritannien.
 

 

Sawn Wood

Andel av omsättning: 28%
Dotterbolag: Vika wood
Läs mer: Vika wood

Produktområdet omfattar förädling av timmer som sågas till bräder och plankor i varierande dimensioner och längder och som saluförs till internationella industrikunder för vidare förädling. Verksamheten bedrivs vid ett sågverk i Lettland. Certifierad råvara anskaffas från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

 

 

Energy & Logistics

Andel av omsättning: 8%
Dotterbolag: Baltic Distribution Ltd, Fågelfors pellets
Besök våra dotterbolag: Baltic Distribution Ltd, Fågelfors pellets

Inom Energy & Logistics bedriver vi verksamhet inom pelletsproduktion och logistik. Produktion sker vid en modern anläggning för tillverkning av pellets och värmelogs i Fågelfors, Sverige samt vid en anläggning i Lettland. Hamn- och logistikverksamhet bedrivs vid en egen anläggning i sydöstra England.