Sawn Wood

Produktområdet omfattar förädling av timmer som sågas till bräder och plankor i varierande dimensioner och längder och som saluförs till internationella industrikunder för vidare förädling. Verksamheten bedrivs vid ett sågverk i Lettland . Certifierad råvara anskaffas från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.