Sawn Wood

Produktområdet omfattar förädling av timmer som sågas till bräder och plankor i varierande dimensioner och längder och som saluförs till internationella industrikunder för vidare förädling. Verksamheten bedrivs i ett sågverk i Lettland. Certifierad råvara anskaffas från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.