Press

2020-05-05

Delårsrapport Q1 2020

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

”Förbättrat resultat och stärkta marginaler
Bergs redovisar ett resultat för kvartalet som är det bästa sedan första kvartalet förra året. Under vintern genomfördes vissa produktionsbegränsningar som tillsammans med en omfattande strejk vid finska sågverk lett till ett lägre utbud av trävaror. Det minskade utbudet i kombination med en bra efterfrågan har resulterat i för årstiden minskade lager och att vissa prisökningar har kunnat genomföras.

Justerat för kostnader för nedläggningen av Gransjö sågverk uppgår EBITDA för det första kvartalet till 50 Mkr och rörelseresultatet till 25 Mkr vilket är en förbättring jämfört de senaste tre kvartalen. Bortsett från pelletsverksamheten, där den ovanligt varma vintern har bromsat marknaden, så uppvisar samtliga enheter en resultatförbättring.”

Första kvartalet
1 januari – 31 mars 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 3 %
  till 856 (885) Mkr. Minskningen
  förklaras främst av lägre priser för
  sågade trävaror.
 • Justerat för kostnader för avvecklingen
  av Gransjö sågverk minskade EBITDA
  till 50 (82) Mkr, främst en effekt av
  lägre försäljningspriser för sågade
  trävaror och lägre produktionsvolym.
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till
  5,9 (9,3)%
 • Beslut togs i mars om att avveckla
  Gransjö sågverk. Engångskostnader för
  avvecklingen och nedskrivning av
  anläggningstillgångar uppgick till 30
  Mkr och påverkade rörelseresultat
  som minskade till -5 (60) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 6 (52)
  Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02
  (0,15) kronor.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet
  uppgick till -6 (-34) Mkr.
Koncernens nyckeltal
BELOPP I MKR 2020
jan-mar
3 mån
2019 
jan-mar
3 mån
2019
okt-dec
3 mån
2019/20
apr-mar
R12 mån
2019
jan-dec
12 mån
Nettoomsättning 856 885 687 3 177 3 206
Justerad EBITDA 50 82 6 123 154
Justerad EBITDA-marginal, % 5,9 9,3 0,9 3,9 4,8
Rörelseresultat -5 60 -22 13 78
Rörelsemarginal, % neg 6,8 neg 0,4 2,4
Justerat rörelseresultat 25 60 -19 25 60
Justerad rörelsemarginal 2,9 6,8 neg 0,8 1,9
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 0,02 0,15 -0,09 0,00 0,13
Eget kapital per aktie, kr 3,25 3,27 3,19 3,25 3,18

  
För fullständig rapport, se www.bergstimber.com

   
Kontakt
Frågor beträffande delårsrapporten kan besvaras av Verkställande direktör och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller Finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2020 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

Finansiell kalender
Årsstämma räkenskapsår 2019 : 23 juni 2020.
Delårsrapport för kvartal 2 2020 : 31 juli 2020
Delårsrapport för kvartal 3 2020 : 3 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 : 3 februari 2021 

   
Detta är Bergs

- en internationell trävarukoncern

Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

www.bergstimber.com