Press

2022-07-25

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

ANDRA KVARTALET

Årets andra kvartal var lönsamhetsmässigt starkt och EBITDA uppgick till 173 Mkr jämfört med 146 Mkr föregående år. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 009 Mkr, att jämföras med 826 Mkr föregående år, en ökning med 22 %. Den högre nettoomsättningen förklaras av högre försäljningspriser för samtliga produkter och ökade försäljningsvolymer inom produktområdet Joinery.

 

Det förbättrade resultatet jämfört med föregående år förklaras av högre försäljningspriser för Sawn Wood, ökade försäljningsvolymer inom Joinery samt förbättrat resultat för pelletsverksamheten till följd av högre försäljningspriser och volymer. En lägre efterfrågan i gör-det-själv marknaden tillsammans med högre råvarukostnader sänkte resultatet för Wood Protection.

 

MARKNAD

Marknaden har alltmer präglats av en ökad oro för effekterna av kriget i Ukraina, hög inflationstakt och stigande ränteläge. Vi ser under kvartalet en minskad aktivitet i gör-det-själv segmentet jämfört med föregående år. Samtidigt har takten i nybyggnation och renovering varit fortsatt god.

 

Marknaden för sågade trävaror fortsätter att vara volatil. Efter vinterns kraftiga prisökningar har vi nu en marknad med sjunkande priser. Sanktionerna för ryska trävaror som beslutades om under mars trädde i kraft först i början av juli. Detta har inneburit att trävaruleveranserna från Ryssland fortsatt i normal takt under kvartal 2, vilket delvis varit en överraskning för marknaden. Marknadseffekterna av sanktionerna kommer därför att märkas först under andra halvåret 2022.

 

Som en effekt av ökade energikostnader ser vi ett ökat intresse för värmepellets där priserna stiger kraftigt.

 

Bergs har en bra råvarusituation och försörjning till samtliga enheter och uteblivna leveranser av ryska trävaror kompenseras med ökade leveranser från andra etablerade leverantörer.

 

UTVECKLING PER PRODUKTOMRÅDE

WOOD PROTECTION

Ökade råvarukostnader och nedgången i gör-det-själv marknaden påverkade marginalerna negativt under kvartalet. Marknaden för professionellt byggande är fortsatt bra och orderingången är för hösten normal. Vår satsning mot ökad marknadsnärvaro och produktutveckling fortsätter. Strategin för vår lettiska träskyddsverksamhet, som haft en stor del av sin råvaruförsörjning från Ryssland och Belarus, kommer att ses över under hösten i syfte att ytterligare inrikta verksamheten mot ett mer utvecklat produktsortiment.

 

JOINERY

Efterfrågan fönster och dörrar är fortsatt god och orderingången ligger kvar en bra nivå. Ökade kostnader för råvaror och logistik har kompenserats med höjda försäljningspriser. Vi fortsätter expansionen av vårt varumärke Timber Windows och planen om fem nya showrooms under året ligger kvar. Efterfrågan trädgårdsprodukter är fortsatt god även om vi ser en viss minskning från gör-det-själv sektorn.

 

SAWN WOOD

Höga försäljningspriser och ett högt kapacitetsutnyttjande präglade verksamheten under kvartalet. Trots att råvarupriserna i Baltikum stigit under vintern och våren är marginalen i verksamheten bra. Våra färdigvarulager är fortsatt låga. Marknaden för sågade trävaror är dock mera osäker inför hösten och priserna är sjunkande. Effekten av detta förväntas delvis kompenseras av reducerade råvarupriser och ökade priser för biprodukter som flis och sågspån.

 

ÖVRIGT (ENERGY & LOGISTICS)

I kölvattnet av ökade kostnader för energi har marknaden för pellets förbättrats markant under första halvåret. Lagernivåerna är mycket låga och priserna stiger. Efter en svag utveckling under 2021 ser vi nu förbättrade marginaler för vår pelletsverksamhet.

 

FÖRVÄRV

Den 5 juli förvärvade vi det polska företaget Pinus. Bolaget som tillverkar kundspecifika fönster och dörrar mot premiumsegmentet omsätter ca 80 Mkr och har ca 100 medarbetare. Pinus har under ca 20 år varit leverantör till vårt engelska dotterbolag Timber Windows. Förvärvet innebär en satsning i en för Bergs ny geografisk marknad. Förvärvet i kombination med den nyligen utbyggda produktionskapaciteten i Lettland, möjliggör Bergs fortsatta expansion av fönster- och dörraffären, vilken i årstakt nu omsätter ca 600 Mkr.

 

FRAMTIDSUTSIKTER

Det finns en tydlig osäkerhet om hur världsekonomin kommer att utvecklas under resten av året. Räntorna kommer med all säkerhet att höjas under hösten. Även om höjningarna sker från en låg nivå kommer detta att kyla ner ekonomin och i det korta perspektivet påverka efterfrågan även av våra produkter.

 

Vi har en fortsatt bra orderstock för de flesta av våra produkter. Samtidigt är vi förberedda för att anpassa produktion och kostnader till en möjlig nedgång i efterfrågan.

 

Marknaden för sågade trävaror påverkas av en lägre efterfrågan. Samtidigt är det svårt att bedöma marknadseffekterna av uteblivna leveranser från Ryssland och en lägre produktionstakt i Centraleuropa och Kanada. Vår marknad för fönster och dörrar visar i dagsläget inga tecken avmattning och det gäller även pellets som gynnas av stigande energipriser.

 

Vi förväntar oss ett positivt kassaflöde för resten av året.

 

Stockholm den 25 juli 2022

Peter Nilsson

Vd och koncernchef

ANDRA KVARTALET (1 APRIL–30 JUNI)

 • Nettoomsättningen ökade med 22% till 1 009 Mkr (826). Den högre nettoomsättningen förklaras av högre försäljningspriser för samtliga produkter och högre försäljningsvolymer inom Joinery.
 • EBITDA uppgick till 173 Mkr (146). Det förbättrade resultatet förklaras av högre försäljningspriser för Sawn Wood, ökade försäljningsvolymer inom Joinery samt förbättrat resultat för pelletsverksamheten. Lägre försäljningsvolymer och högre råvarukostnader sänkte resultatet för Wood Protection. EBITDA-marginalen var 17,1% (17,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 151 Mkr (128), motsvarande en rörelse- marginal om 15,0% (15,4).
 • Periodens resultat uppgick till 153 Mkr (118).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 4,41 kronor (3,40).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till –18 Mkr (27), negativt påverkat av högre rörelsekapital.
 • Den finansiella nettolåneskulden uppgick till 278 Mkr (263) per den 30 juni, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad på 0,16 (0,19).
 • En sammanläggning av aktier (omvänd split) genomfördes i maj, varigenom tio (10) aktier slogs ihop till en (1) aktie.

DELÅRSPERIODEN (1 JANUARI–30 JUNI)

 • Nettoomsättningen ökade med 35% till 1 919 Mkr (1 419). Den högre nettoomsättningen förklaras av högre försäljningspriser för samtliga produkter och högre försäljningsvolymer inom Joinery.
 • EBITDA uppgick till 255 Mkr (211). Det förbättrade resultatet förklaras av högre försäljningspriser för Sawn Wood, ökade försäljningsvolymer inom Joinery samt förbättrat resultat för pelletsverksamheten. Wood Protection påverkades negativt av lägre försäljningsvolymer och högre råvarukostnader. EBITDA-marginalen var 13,3% (14,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 212 Mkr (175), motsvarande en rörelse- marginal om 11,0% (12,3).
 • Periodens resultat uppgick till 216 Mkr (171).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 6,23 kronor (4,93).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 106 Mkr (–81).
 • Ett nytt låneavtal ingicks med Danske Bank och SEB. De nya kredit- faciliteterna uppgår till 650 Mkr och har en treårig löptid.
 • Performance Timber Products Group förvärvade samtliga aktier i det engelska bolaget P&P Holdings Ltd som säljer, distibuerar och installerar fönster och dörrar i Surrey och sydvästra London.

 

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av Vd och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller CFO Anders Marklund 070-284 47 96.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2022 klockan 08.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

 

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm. Tel: 010-199 84 00

 

Om Bergs

 

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

 

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

 

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.