Press

2020-07-31

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Trots den pågående Covid-19 pandemin har efterfrågan på Bergs produkter varit god. Marknaden för trävaror har stärkts under det andra kvartalet och priserna för trävaror har successivt kunnat höjas. Marknaden för gör-det-själv, renovering och trädgårds-produkter har utvecklats starkt medan en nedgång i det industriella byggandet i Europa och USA har noterats.  Bergs inriktning mot trädgårdssortiment och gör-det-själv segmentet har varit gynnsam och leveransvolymerna under främst maj och juni har varit starka.
     

Justerad EBITDA för det andra kvartalet, inklusive de enheter som redovisas som avvecklad verksamhet, uppgår till 74 Mkr vilket är en förbättring med 25 Mkr jämfört med föregående år. Till följd av hög efterfrågan har vi kunnat sänka våra varulager betydligt. Detta tillsammans med en god resultatnivå har inneburit att vi redovisar ett starkt kassaflöde från verksamheten för det andra kvartalet”.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020
Andra kvartalet (1 April-30 Juni) *

 • Nettoomsättningen minskade med 12% till 545 Mkr (619). Den lägre nettoomsättningen förklaras främst av lägre försäljningsvolymer och försäljningspriser för sågade trävaror.
 • Justerat för engångsposter uppgick EBITDA till 52 Mkr (40), en ökning främst till följd av högre marginal för sågade trävaror men även av högre försäljningsvolym till svensk byggmaterialhandel. Justerad EBITDA-marginal var 9,5% (6,5).
 • Justerad EBITDA, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till 74 Mkr (49), motsvarande en EBITDA-marginal om 8,4% (5,4).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 35 Mkr (25).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet, inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 143 Mkr (28). Kassaflödet påverkades positivt av lägre lagernivåer.
 • Resultat per aktie, inklusive avvecklad verksamhet, var 0,07 kronor (0,08).
 • Ett avtal tecknades med Vida avseende försäljning av den svenska sågverksrörelsen.

delårsperioden (1 Januari-30 Juni) *

 • Nettoomsättningen minskade med 10% till 1 073 Mkr (1 189), främst till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre försäljningspriser för sågade trävaror.
 • Justerad EBITDA uppgick till 81 million (84). Lägre försäljningsvolymer och försäljningspriser har motverkats av lägre kostnader för råvara. Högre leveranser till den svenska byggmaterialhandeln har påverkat resultatet positivt. Justerad EBITDA-marginal var 7,5% (7,1).
 • Justerad EBITDA, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till 125 Mkr (130), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 7,2% (7,2).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 48 Mkr (57).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till 137 Mkr (-6).
 • Resultat per aktie, inklusive avvecklad verksamhet, var 0,09 kronor (0,23).

*) Den svenska sågverksrörelsen är klassificerad som avvecklad verksamhet per den 30 juni 2020. Jämförelseperioder i koncernens resultaträkning har omräknats Koncernens resultaträkning, balansräkning (aktuell period) och nyckeltal avser den kvarvarande verksamheten om inget annat anges.
 

Koncernens nyckeltal

BELOPP I MKR

2020
apr-jun
3 mån
2019
apr-jun
3 mån
2020
jan-jun
6 mån
2019
jan-jun
6 mån
2019
jan-dec
12 mån
Nettoomsättning 545 619 1 073 1 189 2 056
Justerad EBITDA 52 40 81 84 115
Justerad EBITDA-marginal, % 9,5 6,5 7,5 7,1 5,6
Justerat rörelseresultat 35 25 48 57 55
Justerad rörelsemarginal, % 6,4 4,0 4,5 4,8 2,7
Rörelseresultat 35 36 48 68 73
Rörelsemarginal, % 6,4 5,8 4,5 5,7 3,6
Justerad EBITDA inklusive avvecklad verksamhet 74 49 125 130 154
Justerad EBITDA-marginal inklusive avvecklad verksamhet, % 8,4 5,4 7,2 7,2 4,8
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 0,07 0,08 0,09 0,23 0,13
Eget kapital per aktie, kr 3,27 3,34 3,27 3,34 3,18
 

För fullständig rapport, se www.bergstimber.com

Kontakt
Frågor beträffande delårsrapporten kan besvaras av Verkställande direktör och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2020 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

Finansiell kalender
Delårsrapport för kvartal 3 2020 : 3 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 : 3 februari 2021 

 

Detta är Bergs
- en internationell trävarukoncern

Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.
www.bergstimber.com