Press

2022-01-28

Bergs ingår nytt låneavtal och säkerställer finansieringen för sin strategiska inriktning

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

De nya kreditfaciliteterna om sammanlagt 650 miljoner kronor har en treårig löptid och innefattar ett periodlån om 250 miljoner kronor samt en revolverande facilitet om 400 miljoner kronor.

 

Låneavtalet innehåller sedvanliga finansiella åtaganden som bland annat begränsar handlingsutrymmet för Bergs Timber AB (publ) avseende pantsättning av tillgångar, upptagande av lån eller ställande av borgen, att sälja eller överlåta tillgångar, förvärv samt att fusionera eller konsolidera verksamhet med annat bolag. Dessutom föreskriver låneavtalet att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 40 procent av föregående års vinst. Till skillnad från koncernens befintliga lån är det nya låneavtalet icke-säkerställt och medför i övrigt bättre lånevillkor för koncernen.

 

 

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Peter Nilsson, Vd och koncernchef, 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96

 

Informationen är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2022 klockan 15:00.

 

 

 

Om Bergs

 

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

 

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

 

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.