Press

2022-07-05

Bergs växer inom fönster och dörrar genom förvärv i Polen

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

 

 

PRESSMEDDELANDE

2022-07-05

 

Affären i korthet

Bergs förvärvar 100% av aktierna i Pinus och säljare är grundarna av företaget. Tidigare ägare kommer att kvarstå i företaget under en övergångsperiod.

 

Bakgrund och motiv

Bergs tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa fönster och dörrar genom dotterbolagen Performance Timber Products Group (”PTPG”) i Storbritannien och Byko-Lat i Lettland. Förvärvet av Pinus innebär att ytterligare produktionskapacitet tillförs koncernen. I kombination med den nyligen genomförda utbyggnaden av koncernens fabrik i Lettland, säkerställs leveranserna för den planerade expansionen i Storbritannien och övriga Europa. Vidare skapas även möjligheter till framtida produktionssynergier mellan koncernens olika enheter. Efter förvärvet uppgår Bergs årliga försäljning av fönster och dörrar till cirka 600 Mkr.

 

Om Pinus

Pinus grundades 1991 och är en välrenommerad producent av högkvalitativa fönster och dörrar. Företaget är beläget i Brzeg utanför Wroclaw i sydvästra Polen och drivs sedan starten av de ursprungliga grundarna. Bolaget har en modern och ändamålsenlig maskinpark och sysselsätter ca 100 personer. Pinus har i mer än 20 år varit leverantör till Bergs dotterbolag PTPG i Storbritannien. Merparten av försäljningen sker idag till PTPG men Pinus har även försäljning till kunder i bland annat Polen och Tyskland. Läs mer på företagets webbplats https://pinus-okna.pl/en/

 

Finansiella konsekvenser för Bergs

Den förvärvade verksamheten kommer att redovisas i Bergs från och med dagens datum och ingå i produktområdet Joinery. Förvärvet förväntas stärka marginalen för produktområdet Joinery och lämna ett positivt tillskott till resultatet per aktie redan under innevarande år.

 

Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 36 Mkr och erläggs kontant via Bergs befintliga kassa och kreditramar.

 

Pinus passar väl in i Bergs, både operativt och strategiskt. Vår målmedvetna satsning på högkvalitativa fönster och dörrar fortsätter, där vi ser goda tillväxtmöjligheter på flertalet marknader, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Bergs.

 

Kontakt

Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

 

 

Om Bergs

 

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

 

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

 

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.