Laesti

ESTLAND

Produktionsvolym: 70 000 m3
Inriktning: Gran och furu

Huvudmarknader är Baltikum, Tyskland och Tjeckien. En mindre del säljs till Kina. Ca 50 procent av produktionen säljs till koncernens bolag Byko-Lat i Lettland, för vidareförädling.

Laesti producerar och levererar sågade produkter av både furu och gran i olika grader av torrhet samt ett flertal biprodukter som cellulosaflis till pappersbruk, sågspån till pelletsproduktion och bark för uppvärmning.

Laestis geografiska läge är gynnsamt ur både marknads- och kundperspektiv samt även i samband med råvaruanskaffning, då de flesta övriga sågverk i Estland är belägna i de centrala och östliga delarna av landet.


Teigo Tamm
Joint CEO, COO

 


Eili Poolma
Joint CEO, CFO