Affärsidé och strategi

Affärsidé
  • Bergs Timbers affärsidé är att utifrån våra kunders behov producera sågade och vidareförädlade trävaror, grundat på de råvarumässiga förutsättningar som finns i närområdet.
  • Vi skall vara den naturliga samarbetspartnern inom områdena trävarorträskydd, energi och skogsförvaltning.
  • Vi skall vara värdeskapande för våra kunder, leverantörer, skogsägare och anställda och därigenom skapa värde för våra ägare.
Strategier
  • Renodling av verksamheten vid respektive sågverk genom koncentration av försågningen av normaltimmer till OrreforsGransjö och Vimmerby och klentimmer till sågverken i Mörlunda och Broakulla.
  • Ökad integration mellan sågverken och Bitus.
  • Koncentrera råvaruanskaffningen till anläggningarnas närområde.
  • Gemensamma funktioner för Marknad, Råvara och Ekonomi & IT.
  • Ökad satsning på kompetensutveckling.